Reserapport ILA:s 77:e konferens: Committee on the Role of International Law in Sustainable Natural Resource Management for Development

Allmänt om kommittén

Kommittén för hållbar förvaltning av naturresurser (Committee on the Role of International Law in Sustainable Natural Resource Management for Development), höll ett slutet och ett öppet möte under ILA:s 77:e konferens den 7–11 augusti 2016 i Johannesburg, Sydafrika. Vid det öppna mötet presenterades kommitténs andra delrapport.

Arbetet i kommittén leds av dess ordförande professorn Nico Schrijver (Nederländerna) samt rapportören professorn Marie-Claire Cordonnier-Segger (Kanada). Jur kand. Amanda Kron är svensk ledamot i kommittén, och närvarade vid kommitténs möten i Johannesburg.

Kommittén i dess nuvarande form upprättades år 2012, men bygger på arbete som förts inom ILA sedan mitten av 70-talet under ledning av bl.a. Dr. Kamal Hossain från Bangladesh, bland annat inom ramen för kommittén om juridiska aspekter av hållbar utveckling (Committe on Legal Aspects of Sustainable Development, 1992-2002). Det mest välkända resultatet av detta arbete är kanske New Delhi-deklarationen (New Delhi Declaration on Principles of International Law in the Field of Sustainable Development, ILA Resolution 2002/3), vilken fungerade som underlag vid FN:s världstoppmöte om hållbar utveckling år 2002, även detta möte i Johannesburg.

Mandat och 2016 års delrapport

Kommittén har ett tredelat mandat:
(i) Att studera och analysera internationella principer och regler som har bäring på hållbar förvaltning av naturresurser på nationell samt internationell nivå.
(ii) Att utreda förhållandet mellan utvecklingen av internationell rätt (se t.ex. New Delhi – deklarationen) samt principen om hållbar användning av naturresurser.
(iii) Att studera nationella och internationella förhållningssätt till att förvalta samt lagstifta angående naturresurser i utvecklingsländer, liksom vilken inverkan dessa förhållningssätt har på den fortsatta rättsutvecklingen inom detta område.

Delrapporten som presenterades i Johannesburg fokuserade på de senaste årens framsteg inom hållbar utveckling, och använde ett antal av de nya hållbarhetsmålen antagna i september 2015 av FN:s generalförsamling (resolution A/RES/70/1) som utgångspunkt för att diskutera internationell rätt och statspraxis på detta område.

Ledamöter i kommittén presenterade respektive avsnitt om färskvatten (Otto Spijker) internationellt vatten och det fria havet (Cymie Payne) hållbar energi (Markus Gehring), samt en genomgång av rättsfall av särskild betydelse från internationella domstolar under åren 2002 – 2017 (Freya Baetens). Arbetet med just rättsfall av särskild betydelse kommer inom kort att publicerats som en samlingsvolym i samarbete med Routledge: Sustainable Development in International Courts and Tribunals.

Rapporten mottogs väl av liksom av närvarande deltagare liksom av mötesordförande David Freestone.

Kommande arbete

Kommitténs arbete fortsätter med två ytterligare delrapporter. Dessa delrapporter fungerar som underlag till de slutgiltiga riktlinjer som ska läggas fram till ILA som senast vid konferensen i Tokyo 2020. Ett uppföljande möte inom kommittén kommer att hållas under våren 2017.

Amanda Kron

Reserapport Kron 2016